haldi

ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ । ਇਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਡਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਗਠੀਆ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਹੈ । ਗਠੀਆ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਝੱਟ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ...

Read More